მუზეუმი

მისამართი : 6 Samghebro St
საფოსტო ინდექსი : 0000
ქალაქი : თბილისი
ქვეყანა : საქართველო
Museum of Georgian folk Songs and Instruments
ღონისძიებების ჩამონათვალი
Expression #11 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eventikz.t1.no_date_child_event' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by