ეთნოგრაფიული მუზეუმი

მისამართი : მ. ბერძენიშვილის ქ. 25 (კუს ტბის გზა)
საფოსტო ინდექსი : 0179
ქალაქი : თბილისი
ქვეყანა : საქართველო
მდებარეობა : M. Berdzenishvili str. 25 (Turtle Lake Road)
Museum of Ethnography
ღონისძიებების ჩამონათვალი
Expression #11 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eventikz.t1.no_date_child_event' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by